Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de preventieve gezondheidszorg tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een coachingstraject en de ondernemer aangegeven heeft dat traject uit te zullen voeren.
2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elk traject dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
Tijdens het traject zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak  of bij no-show worden de kosten van het traject in rekening gebracht.
4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van het traject en de in redelijkheid te verwachten resultaten. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om het traject goed uit te kunnen voeren.
3. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument
1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Betaling
1. Betalingen aan de ondernemer dienen via bankoverdracht te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening voordat het traject van start gaat.
2. Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag gespreid te betalen over maximaal 3 termijnen. Dit geldt alleen  voor de trajecten die 6 maanden  of langer lopen. Bij een traject van minder dan 6 maanden is gespreid betalen mogelijk in overleg.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 7 – Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met het indienen van de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 8 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 10 – Wijzigingen
Nutrilin behoudt zich ten alle  tijden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 11 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel zijn van de consument.

ARTIKEL 12 - Trajecten
Het is wenselijk om alle trajecten binnen de daar voor geldende duur af te ronden. Echter is het begrijpelijk dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom geldt er voor ieder traject een verleningstermijn. Voor het 'Back on Track' traject (waarvan de duur 3 maanden) geldt een verleningstermijn van 3 maanden. Voor het 'Big Impact' pakket (waarvan de duur 6 maanden) geldt een verleningstermijn van 6 maanden.

Met andere woorden, het 'Back on Track' traject dient binnen 6 maanden afgerond te zijn. Voor het 'Big Impact' traject geldt dat deze binnen uiterlijk 12 maanden wordt afgerond. Na het verstrijken van de verleningstermijn vervalt het recht op het vooraf betaalde coachingstraject.

 

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Nutrilin
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van de ondernemer.
Overeenkomst: de overeenkomst voor een traject en/of levering van producten, op het gebied van preventieve gezondheidszorg.

nl_NLDutch